• Zmluvné podmienky:

  Nasledujúce zmluvné podmienky upravujú akékoľvek používanie webovej stránky https://www.bizzoby.com/ a všetok obsah, služby a produkty dostupné na webovej stránke alebo prostredníctvom nej (spolu webové stránky). Webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Bizzoby („Bizzoby“). Webová stránka je ponúkaná za predpokladu, že prijmete všetky tu uvedené podmienky a podmienky a všetky ostatné prevádzkové pravidlá, zásady (vrátane, ale nielen, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Bizzoby) a postupy, ktoré môžu z času na čas na tejto stránke zverejniť Bizzoby (spoločne len „dohoda“).

  Pred prístupom na webové stránky alebo ich používaním si prosím pozorne prečítajte túto zmluvu. Prístupom alebo používaním akejkoľvek časti webových stránok súhlasíte, že sa stanete viazaní podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sú tieto podmienky považované za ponuku spoločnosti Bizzoby, prijatie je výslovne obmedzené na tieto podmienky. Webová stránka je k dispozícii iba osobám, ktoré majú najmenej 13 rokov.

  1. Váš https://www.bizzoby.com/ účet a web. Ak si na Webovej stránke vytvoríte blog/webovú stránku, zodpovedáte za zaistenie bezpečnosti svojho účtu a blogu a v plnom rozsahu zodpovedáte za všetky činnosti, ktoré sa v rámci účtu vyskytujú, a všetky ďalšie akcie vykonané v súvislosti s blogom. Nesmiete popisovať ani priraďovať kľúčové slová k svojmu blogu zavádzajúcim alebo nezákonným spôsobom, a to ani spôsobom, ktorý je určený na obchodovanie s menom alebo povesťou iných, a spoločnosť Bizzoby môže zmeniť alebo odstrániť akýkoľvek popis alebo kľúčové slovo, ktoré považuje za nevhodné alebo nezákonné, alebo v opačnom prípade pravdepodobne spôsobí zodpovednosť spoločnosti Bizzoby. O každom neoprávnenom použití vášho blogu, vášho účtu alebo o inom narušení bezpečnosti musíte Bizzoby okamžite informovať. Spoločnosť Bizzoby nezodpovedá za žiadne činy alebo opomenutia zo strany vás, vrátane akýchkoľvek škôd akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto činov alebo opomenutí.
  2. Zodpovednosť prispievateľov. Ak prevádzkujete blog, komentujete blog, zverejňujete materiály na webových stránkach, umiestňujete odkazy na webové stránky alebo inak sprístupňujete (alebo povoľujete sprístupnenie akejkoľvek tretej strane) materiály prostredníctvom webových stránok (akýkoľvek takýto materiál, „obsah“) ), Ste úplne zodpovední za obsah a akúkoľvek škodu, ktorá z toho vyplýva. To platí bez ohľadu na to, či dotknutý obsah predstavuje text, grafiku, zvukový súbor alebo počítačový softvér. Sprístupnením Obsahu vyhlasujete a zaručujete, že:
   • sťahovanie, kopírovanie a používanie Obsahu neporušuje vlastnícke práva tretích strán, okrem iného vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok alebo obchodných tajomstiev;
   • ak má váš zamestnávateľ práva na duševné vlastníctvo, ktoré vytvoríte, dostali ste (i) od zamestnávateľa povolenie na zverejnenie alebo sprístupnenie Obsahu, okrem iného vrátane ľubovoľného softvéru, alebo (ii) zabezpečili od zamestnávateľa výnimku z všetky práva k Obsahu alebo k nemu;
   • úplne ste splnili všetky licencie tretích strán týkajúce sa Obsahu a vykonali ste všetko potrebné na to, aby ste koncovým používateľom úspešne odovzdali všetky požadované podmienky;
   • obsah neobsahuje ani neinštaluje žiadne vírusy, červy, malware, trójske kone alebo iný škodlivý alebo deštruktívny obsah;
   • obsah nie je spam, nie je generovaný strojovo alebo náhodne a neobsahuje neetický alebo nežiaduci komerčný obsah určený na smerovanie prenosu na webové stránky tretích strán alebo na zlepšenie hodnotenia vyhľadávacích nástrojov webových stránok tretích strán alebo na ďalšie protiprávne činy (napr. ako phishing) alebo zavádzať príjemcov, pokiaľ ide o zdroj materiálu (napríklad spoofing);
   • obsah nie je pornografický, neobsahuje hrozby ani podnecovanie násilia voči jednotlivcom ani entitám a neporušuje práva na súkromie ani publicitu žiadnej tretej strany;
   • váš blog nedostáva reklamu prostredníctvom nežiaducich elektronických správ, ako sú napríklad odkazy na spam v diskusných skupinách, zoznamy e-mailov, iné blogy a webové stránky a podobné nevyžiadané propagačné metódy;
   • váš blog nie je pomenovaný spôsobom, ktorý by zavádzal vašich čitateľov, aby si mysleli, že ste iná osoba alebo spoločnosť. Napríklad URL alebo meno vášho blogu nie je menom inej osoby ako ste vy alebo vašej spoločnosti; a
   • v prípade Obsahu, ktorý obsahuje počítačový kód, ste presne kategorizovali a/alebo opísali druh, povahu, použitie a účinky materiálov, či už to požaduje Bizzoby alebo inak.

   Odoslaním obsahu spoločnosti Bizzoby na zaradenie na vašu webovú stránku udeľujete spoločnosti Bizzoby celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na reprodukciu, úpravu, úpravu a publikovanie obsahu výlučne na účely zobrazovania, distribúcie a propagácie vášho blogu. . Ak odstránite obsah, Bizzoby vynaloží primerané úsilie na jeho odstránenie z webových stránok, ale beriete na vedomie, že ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo odkazy na obsah nemusia byť okamžite k dispozícii.

   Bez obmedzenia akýchkoľvek týchto vyhlásení alebo záruk má Bizzoby právo (aj keď nie povinnosť) na základe vlastného uváženia Bizzobyho (i) odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý podľa rozumného názoru Bizzobyho porušuje akékoľvek zásady Bizzoby alebo je akýmkoľvek spôsobom škodlivý alebo je možné namietať, alebo (ii) ukončiť alebo odmietnuť prístup na webovú stránku a jej používanie z akéhokoľvek dôvodu akejkoľvek osobe alebo subjektu, podľa výhradného uváženia spoločnosti Bizzoby. Spoločnosť Bizzoby nebude mať povinnosť poskytnúť vrátenie akýchkoľvek skôr zaplatených súm.

  3. Platba a obnovenie.
   • Všeobecné podmienky.
    Výberom produktu alebo služby súhlasíte s tým, že Bizzoby zaplatíte uvedené jednorazové a/alebo mesačné alebo ročné predplatné (ďalšie platobné podmienky môžu byť zahrnuté v ďalšej komunikácii). Platby za predplatné budú účtované na základe predplatného v deň, keď sa zaregistrujete na inováciu, a budú pokrývať používanie tejto služby počas mesačného alebo ročného predplatného, ​​ako je uvedené. Platby sa nevracajú.
   • Automatické obnovenie.
    Pokiaľ neoznámite Bizzoby pred koncom príslušného obdobia predplatného, ​​že chcete zrušiť predplatné, vaše predplatné sa automaticky obnoví a vy nás autorizujete vyberať vtedy platný ročný alebo mesačný poplatok za predplatné (ako aj všetky dane) pomocou akejkoľvek kreditnej karty alebo iného platobného mechanizmu, ktorý pre vás evidujeme. Aktualizácie je možné kedykoľvek zrušiť odoslaním žiadosti Bizzobymu písomne.
  4. Služby.
   • poplatky; Platba. Prihlásením sa k účtu služieb súhlasíte s tým, že Bizzoby zaplatíte príslušné poplatky za zriadenie a opakujúce sa poplatky. Príslušné poplatky budú fakturované odo dňa zavedenia vašich služieb a pred použitím týchto služieb. Bizzoby si vyhradzuje právo zmeniť platobné podmienky a poplatky tridsať (30) dní vopred, a to písomne. Služby môžete zrušiť kedykoľvek na základe tridsať (30) dní písomného oznámenia Bizzoby.
   • Podpora. Ak vaša služba zahŕňa prístup k prioritnej e -mailovej podpore. „E -mailová podpora“ znamená schopnosť kedykoľvek požiadať o pomoc technickej podpory e -mailom (s vynaložením primeraného úsilia spoločnosti Bizzoby odpovedať do jedného pracovného dňa), pokiaľ ide o používanie VIP služieb. „Priorita“ znamená, že podpora má prednosť pred podporou pre používateľov štandardných alebo bezplatných služieb https://www.bizzoby.com/. Všetka podpora bude poskytovaná v súlade s postupmi, postupmi a zásadami štandardných služieb spoločnosti Bizzoby.
  5. Zodpovednosť návštevníkov webových stránok. Bizzoby nekontroloval a nemôže kontrolovať všetok materiál vrátane počítačového softvéru uverejneného na webových stránkach, a preto nemôže niesť zodpovednosť za obsah, použitie alebo efekty tohto materiálu. Prevádzkovaním webovej stránky Bizzoby nevyhlasuje ani neznamená, že podporuje materiál, ktorý je tu uverejnený, alebo že je presvedčený, že tento materiál je presný, užitočný alebo nie je škodlivý. Zodpovedáte za nevyhnutné opatrenia na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a iným škodlivým alebo deštruktívnym obsahom. Webová stránka môže obsahovať urážlivý, neslušný alebo inak nevhodný obsah, ako aj obsah obsahujúci technické nepresnosti, typografické chyby a iné chyby. Webová stránka môže tiež obsahovať materiál, ktorý porušuje práva na súkromie alebo publicitu alebo porušuje duševné vlastníctvo a iné vlastnícke práva tretích strán alebo na ktorých sťahovanie, kopírovanie alebo používanie sa vzťahujú dodatočné zmluvné podmienky, uvedené alebo neuvedené. Bizzoby sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akúkoľvek ujmu vyplývajúcu z používania návštevníkmi webových stránok alebo z akéhokoľvek sťahovania obsahu, ktorý títo návštevníci uverejnia.
  6. Obsah publikovaný na iných webových stránkach. Nekontrolovali sme a nemôžeme kontrolovať všetok materiál, vrátane počítačového softvéru, sprístupnený prostredníctvom webových stránok a webových stránok, na ktoré odkazuje https://www.bizzoby.com/, a ktoré odkazujú na https: //www.bizzoby .com/. Bizzoby nemá žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a webovými stránkami, ktoré nepatria Bizzoby, a nezodpovedá za ich obsah ani používanie. Prepojením na webovú stránku alebo webovú stránku, ktorá nepochádza z Bizzoby, spoločnosť Bizzoby nevyjadruje ani nenaznačuje, že podporuje takúto webovú stránku alebo webovú stránku. Zodpovedáte za nevyhnutné opatrenia na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a iným škodlivým alebo deštruktívnym obsahom. Spoločnosť Bizzoby sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akúkoľvek škodu, ktorá by vznikla v dôsledku používania webových stránok a webových stránok, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Bizzoby.
  7. Porušenie autorských práv a Pravidlá DMCA. Keďže Bizzoby žiada ostatných, aby rešpektovali jej práva duševného vlastníctva, rešpektuje práva duševného vlastníctva ostatných. Ak sa domnievate, že materiál umiestnený na stránke https://www.bizzoby.com/ alebo na ktorý naň odkazuje, porušuje vaše autorské práva, odporúča sa na to upozorniť spoločnosť Bizzoby v súlade s pravidlami spoločnosti Bizzoby o autorskom zákone Digital Millenium Copyright Act („DMCA“). Bizzoby bude na všetky tieto oznámenia reagovať, a to aj podľa potreby alebo vhodne, odstránením materiálu porušujúceho autorské práva alebo deaktivovaním všetkých odkazov na materiál porušujúci práva. Spoločnosť Bizzoby ukončí prístup návštevníka k webovým stránkam a ich používanie, ak je návštevník za vhodných okolností odhodlaný opakovane porušovať autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva spoločnosti Bizzoby alebo iných. V prípade takého ukončenia nebude mať Bizzoby žiadnu povinnosť vrátiť akékoľvek sumy, ktoré boli predtým zaplatené spoločnosti Bizzoby.
  8. Duševné vlastníctvo. Táto Dohoda neprevoduje z Bizzoby na vás žiadne Bizzoby alebo duševné vlastníctvo tretích strán a všetky práva, nároky a podiely na takom majetku a (ako medzi stranami) zostanú výlučne na Bizzoby. Bizzoby, https://www.bizzoby.com/, logo https://www.bizzoby.com/ a všetky ďalšie ochranné známky, servisné značky, obrázky a logá používané v súvislosti s https://www.bizzoby.com /alebo Webová stránka sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Bizzoby alebo licencovateľov spoločnosti Bizzoby. Ostatné ochranné známky, servisné značky, grafika a logá použité v súvislosti s webovou stránkou môžu byť ochrannými známkami iných tretích strán. Vaše používanie webových stránok vám neposkytuje žiadne právo ani licenciu na reprodukciu alebo iné používanie ochranných známok Bizzoby alebo tretích strán.
  9. Reklamy. Bizzoby si vyhradzuje právo zobrazovať reklamy na vašom blogu, pokiaľ ste si nezakúpili účet bez reklám.
  10. Attribution. Bizzoby si vyhradzuje právo zobrazovať odkazy na uvedenie zdroja, ako napríklad „Blog na https://www.bizzoby.com/“, autor témy a uvedenie písma v zápätí blogu alebo na paneli s nástrojmi.
  11. Partnerské produkty. Aktiváciou partnerského produktu (napr. Témy) od jedného z našich partnerov vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami daného partnera. Ich zmluvné podmienky služby môžete kedykoľvek deaktivovať deaktiváciou partnerského produktu.
  12. Doménové mená. Ak registrujete názov domény, používate alebo prevádzate predtým zaregistrovaný názov domény, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že použitie názvu domény podlieha tiež pravidlám spoločnosti Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN“) vrátane ich Registračné práva a povinnosti.
  13. Zmeny. Bizzoby si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť tejto zmluvy. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny tejto zmluvy. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po odoslaní akýchkoľvek zmien tejto zmluvy predstavuje súhlas s týmito zmenami. Bizzoby môže v budúcnosti tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové funkcie a/alebo služby sa budú vzťahovať zmluvné podmienky tejto dohody.
  14. Ukončenia. Bizzoby môže kedykoľvek ukončiť váš prístup na celú webovú stránku alebo na jej časť, a to s uvedením dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, s upozornením alebo bez oznámenia, s okamžitou účinnosťou. Ak si želáte ukončiť túto zmluvu alebo váš https://www.bizzoby.com/ účet (ak ho máte), môžete jednoducho prestať používať webovú stránku. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak máte účet platených služieb, tento účet môže byť zrušený spoločnosťou Bizzoby iba vtedy, ak podstatným spôsobom porušíte túto zmluvu a nevyriešite jej porušenie do tridsiatich (30) dní od oznámenia spoločnosti Bizzoby vám; za predpokladu, že Bizzoby môže webovú stránku okamžite ukončiť v rámci všeobecného ukončenia našej služby. Všetky ustanovenia tejto Dohody, ktoré by podľa svojej povahy mali prežiť ukončenie, budú platné aj po ukončení, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, zrieknutia sa záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.
  15. Zrieknutie sa záruky. Webová stránka je poskytovaná „tak, ako je“. Spoločnosť Bizzoby a jej dodávatelia a poskytovatelia licencií sa týmto zriekajú všetkých záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implikovaných, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania predpisov. Spoločnosť Bizzoby ani jej dodávatelia a poskytovatelia licencií neposkytujú žiadnu záruku, že webová stránka bude bez chýb alebo že prístup na ňu bude nepretržitý alebo neprerušovaný. Rozumiete, že sťahujete z alebo inak získavate obsah alebo služby prostredníctvom webových stránok podľa vlastného uváženia a rizika.
  16. Obmedzenie zodpovednosti. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Bizzoby alebo jej dodávatelia alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akýkoľvek predmet tejto dohody podľa akejkoľvek zmluvy, nedbalosti, objektívnej zodpovednosti alebo inej zákonnej alebo spravodlivej teórie za: (i) akékoľvek špeciálne, náhodné alebo následné škody; ii) náklady na obstaranie náhradných výrobkov alebo služieb; (iii) za prerušenie používania alebo stratu alebo poškodenie údajov; alebo (iv) za akékoľvek sumy, ktoré presahujú poplatky, ktoré ste zaplatili spoločnosti Bizzoby podľa tejto zmluvy, počas dvanástich (12) mesiacov pred podaním žaloby. Spoločnosť Bizzoby nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie alebo omeškanie v dôsledku záležitostí, ktoré nemôže ovplyvniť. Vyššie uvedené nebude platiť v rozsahu zakázanom platnými zákonmi.
  17. Všeobecné zastúpenie a záruka. Vyhlasujete a zaručujete, že (i) vaše používanie webových stránok bude v prísnom súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Bizzoby, s touto zmluvou a so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek miestnych zákonov alebo predpisov vo vašej krajine, štáte, meste alebo v inej vládnej oblasti, pokiaľ ide o správanie online a prijateľný obsah, vrátane všetkých príslušných zákonov týkajúcich sa prenosu technických údajov exportovaných z USA alebo krajiny, v ktorej máte bydlisko) a (ii) vaše používanie webovej stránky neporuší alebo zneužívať práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany.
  18. Odškodnenie. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Bizzoby, jej dodávateľov a poskytovateľov licencií a ich príslušných riaditeľov, dôstojníkov, zamestnancov a zástupcov odškodní a udrží neškodných voči akýmkoľvek a všetkým nárokom a výdavkom, vrátane poplatkov za právne služby, vyplývajúcich z vášho používania webovej stránky, vrátane, ale nielen, vášho porušenia tejto dohody.
  19. Rôzne. Táto dohoda predstavuje celú zmluvu medzi spoločnosťou Bizzoby a vami, ktorá sa týka predmetu tejto zmluvy, a môžu byť zmenené iba písomným dodatkom podpísaným splnomocneným zástupcom spoločnosti Bizzoby alebo zaslaním revidovanej verzie spoločnosťou Bizzoby. Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, ak táto dohoda ustanovuje inak, táto Dohoda, akýkoľvek prístup na webové stránky alebo ich používanie sa bude riadiť zákonmi štátu Kalifornia, USA, s výnimkou ustanovení o kolízii zákonov, a vhodným miestom konania akékoľvek spory vyplývajúce alebo súvisiace s ktorýmkoľvek z nich budú štátnymi a federálnymi súdmi so sídlom v San Francisco County, California. S výnimkou nárokov na predbežné alebo spravodlivé vyrovnanie alebo nárokov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva (ktoré je možné podať na akomkoľvek príslušnom súde bez zloženia dlhopisu) sa všetky spory vyplývajúce z tejto dohody s konečnou platnosťou urovnajú v súlade s komplexnými pravidlami arbitráže Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. („JAMS“) tromi rozhodcami vymenovanými v súlade s týmito pravidlami. Arbitráž sa bude konať v San Francisco County v Kalifornii v anglickom jazyku a arbitrážne rozhodnutie bude možné vykonať na ktoromkoľvek súde. Prevládajúca strana v prípade akéhokoľvek konania alebo postupu pri presadzovaní tejto dohody bude mať nárok na náklady a poplatky za právne zastúpenie. Ak bude akákoľvek časť tejto Dohody vyhlásená za neplatnú alebo nevykonateľnú, bude táto časť vykladaná tak, aby odrážala pôvodný úmysel strán, a zostávajúce časti zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Vzdanie sa akejkoľvek zmluvnej strany ktoroukoľvek zmluvnou stranou alebo podmienkou tejto Dohody alebo akýmkoľvek jej porušením v žiadnom prípade nezbaví takéto zmluvné podmienky alebo ich následné porušenie. Svoje práva podľa tejto zmluvy môžete postúpiť ktorejkoľvek strane, ktorá súhlasí s jej podmienkami a súhlasí s tým, že bude nimi viazaná; Bizzoby môže postúpiť svoje práva podľa tejto dohody bez podmienky. Táto Dohoda bude záväzná a bude účinná v prospech strán, ich nástupcov a povolených postupcov.